نشانی غرفه‌ی انتشارات آموخته در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

۱۳۹۷/۲/۱۳ - ۲۳:۵۵

انتشارات آموخته در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در دو بخش دانشگاهی و عمومی حضور دارد:
غرفه‌ی اصلی: بخش ناشران عمومی (شبستان مصلی)، راهروی ۳، غرفه‌ی ۳
غرفه‌ی دوم: بخش ناشران دانشگاهی، سالن F7، غرفه‌ی ۶۳