اصول و مدیریت بازاریابی خدمات

جلد نرم (شومیز)
پدید آورنده: 
کریستوفر لاولاک، لارن رایت
مترجم: 
بهمن فروزنده
سال چاپ: 
۱۳۹۱
نوبت چاپ: 
چهارم
تعداد صفحات: 
۵۶۰ صفحه
قطع کتاب: 
رحلی
شابک:
۹۷۸۶۰۰۹۱۰۱۴۴۳
قیمت: 
۵۸,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۰۰ تومان
- ۱۰%
در بازاریابی هر آنچه قابلیت عرضه در بازار را داشته و بتواند نیازی از مشتریان را برآورده سازد، کالا نــامید میشود. خدمات گونهای کالاست که به خاطر دارا بودن ویژگیهای خاص، برای برنامهریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی به رویکرد متفاوتی نیاز دارد.
کتاب اصول و مدیریت بازاریابی خدمات میکوشد به گونهای فراگیر و ساده پاسخ پرسشهای مطرح شده در حوزه مدیریت بازاریابی خدمات را ارائه کند. خدمت چیست، کسب فایده از دل خدمات، راهبرد بازاریابی خدمات و ادغام بازاریابی با مدیریت و منابع انسانی اهم موضوعاتی است که همراه با مثالها و پرسشهای آموزشی به تفضیل در این کتاب بدان پرداخته شده است.
کتاب اصول و مدیریت بازاریابی خدمات برای استفاده مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و به ویژه دانشجویان مقاطع دانشگاهی و به خـصوص رشتـههای بانکداری، بیمه، بازاریـابی، بازرگانی و موسسات خدماتی نظیر بانکها، بیمهها، هتلداری، درمانی، آموزشی، حملونقل، خدمات مالی و دوایر آموزش این موسسات در نظر گرفته شده است.
کریستوفر لاولاک و لارن رایت نویـسندگان این کـتاب از اساتید برجسته رشته بازاریابی خدمات در دانشگاههای معتبر آمریکا هستند. آنها همچنین سمت مشاوره بسیاری از موسسات بزرگ خدماتی آمریکا را بر عهده دارند. 

بخش ۱: خدمت چیست؟ ۲۷
فصل ۱: چرا مطالعه بخش خدمات لازم است؟ ۲۷
فصل ۲: شناخت فرآیند خدمات ۵۷
فصل ۳: تماس مشتری با سازمان‌های خدماتی ۸۳
فصل ۴: خدمات از دیدگاه مشتری ۱۰۹
 
بخش ۲: کسب فایده از دل خدمات ۱۳۷
فصل ۵: بهره‌وری و کیفیت، دو روی یک سکه ۱۳۷
فصل ۶: مدیریت روابط و ایجاد وفاداری در مشتری ۱۶۷
فصل ۷: مدیریت شکایات و بهبود خدمات ۲۰۱
 
بخش ۳: راهبرد بازاریابی خدمات ۲۲۵
فصل ۸: جایگاه‌یابی و طراحی خدمات ۲۲۵
فصل ۹: فایده‌ی اضافی با ارکان مکمل محصول ۲۵۷
فصل ۱۰: طراحی سامانه‌های عرضه‌ی خدمات ۲۸۵
فصل ۱۱: قیمت و سایر هزینه‌های خدمات ۳۱۹
فصل ۱۲: آموزش مشتری و فعالیت‌های پیشبردی خدمات ۳۵۱
 
بخش ۴: ادغام بازاریابی با مدیریت عملیات و منابع انسانی ۳۸۱
فصل ۱۳: ابزارهای بازاریابان خدماتی ۳۸۱  
فصل ۱۴: تعادل بین تقاضا و امکانات عرضه ۴۱۱
فصل ۱۵: مدیریت صف‌های انتظار و پیش‌گزینی جا ۴۳۵
فصل ۱۶: کارکنان خدماتی: از استخدام تا نگهداری ۴۶۳
 
پیوست: مثال‌های نمونه ۴۹۳

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .