نمایش دادن همه 18 نتیجه

بازی نامحدود

۵۶,۰۰۰ تومان
اگر به بسیاری از رهبران‌مان گوش کنیم، انگار نمی‌دانند وارد چه بازی‌ای شده‌اند. پیوسته درباره‌ی “پیروزی” داد سخن سر می‌دهند.

قبایل

۳۶,۰۰۰ تومان
به تو نیاز داریم که رهبرمان باشی

مدیریت افراد

۴۰,۰۰۰ تومان
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

تیم

۳۴,۰۰۰ تومان
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

همکاری

۲۸,۰۰۰ تومان
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

ارتباطات

۲۴,۰۰۰ تومان
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

رهبری

۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰ مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

مجموعه‌ی مدیر ۲۰ دقیقه‌ای هاروارد

۱۲۰,۰۰۰ تومان
مجموعه‌ی 10 جلدی مدیر 20 دقیقه‌ای هارواردهمراه با قاب گالینگور

تدوین طرح کسب‌و‌کار

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد

مبانی مالی

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد

به انجام رساندن کارها

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد

مدیرمداری

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد

کارسپاری

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد

مدیریت پروژه

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد

بازخورد اثربخش

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد

برگزاری جلسات

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد

ارائه

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد

مدیریت زمان

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد