نمایش یک نتیجه

اصول و مدیریت بازاریابی خدمات

۱۴۰,۰۰۰ تومان
در بازاریابی هر آنچه قابلیت عرضه در بازار را داشته و بتواند نیازی از مشتریان را برآورده سازد، کالا نــامید